Blog

Odpowiedź Rady Starszych na list otwarty Radnego dr. Józefa Kapusty pt: “Dlaczego nie wziąłem udziału w Obchodach 500-lecia Reformacji w Żyrardowie” opublikowanym w Życiu Żyrardowa 21.11.17 r.

List Otwarty

Szanowna Redakcja Życia Żyrardowa

Szanowny Pan Radny Miasta dr Józef Kapusta

Jako Rada Starszych Kościoła Chrześcijan Baptystów w Żyrardowie chcemy odnieść się do  listu otwartego Pana Radnego umieszczonego  w 47 numerze Życia Żyrardowa w dnia 21 listopada 2017 r. dotyczącego obchodów 500-lecia Reformacji w Żyrardowie.

Nie kryjemy zaskoczenia jakie treść tego listu a także jego nad wymiar emocjonalna, wręcz bluźniercza, forma wywarła na nas, szczególnie, że list ten pisany jest przez reprezentanta miasta jakim jest Pan Radny dr Józef Kapusta. Nie kryjemy tez zaskoczenia, że Redakcja Życia Żyrardowa list o takiej treści opublikowała. Mając to na uwadze jesteśmy pewni, że i nasz list otwarty, bardziej stonowany i odnoszący się do prawdziwej nauki chrześcijańskiej będzie także opublikowany.

Odnosząc się do samych oskarżeń przeciwko „heretyckim” poglądom Marcina Lutra opublikowanym w tzw. tezach, jakie wystosował Pan Radny, chcemy z całą stanowczością podkreślić, że poglądy te pozostawały w ścisłej zgodzie z nauką chrześcijańską reprezentowaną przez jedynie natchnione Słowo Boże spisane na kartach Pisma Świętego. Tezy te skierowane nie były w fundamenty wiary chrześcijańskiej, które zawsze są stałe i te same, ale przeciwko coraz bardziej odbiegającej od prawowitej nauki, nauce Przywódców Kościoła Katolickiego (PKK) i Ich moralnemu zepsuciu, co jest zaprzeczeniem żywej wiary w moc śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

To prawda, że wiara jest jedna i że Kościół (z greckiego eklezja – zgromadzenie) jest jeden. Ale Kościół zawsze oznaczał zgromadzenie ludzi szczerze wierzących i miłujących Boga i oddających kult tylko Bogu przez Jezusa Chrystusa, o czym dobrze możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich czy listach Apostolskich. Kościół natomiast nigdy nie był, nie jest i nie będzie żadną organizacją narzucającą swoje (ludzkie) prawa ludziom, kontrolującym ich sumienia i pośredniczącym pomiędzy człowiekiem a Świętym Bogiem. Ponieważ pośrednik pomiędzy człowiekiem a Bogiem jest Jeden, a jest Nim Jezus Chrystus, który jedynie jest nieomylny.

Twierdzenie, że Marcin Luter i głoszona przez Niego nauka zgodna z Pismem Świętym a nie z niezliczonymi ludzkimi (według nauki PKK nieomylnymi) dokumentami, które powstają
w Kościele Katolickim i od wieków oddalają wiernych od prawdziwej i żywej wiary w Jezusa Chrystusa, jest jedną z największych zbrodni wobec ludzi odkupionych na Krzyżu przez Jezusa Chrystusa, jest dla nas policzkiem, który szczególnie boli. Nazywa się nas, mieszkańców Żyrardowa i wiernych Bożemu Słowu, zbrodniarzami. Jako ludzie dojrzali nie będziemy przeciwstawiać tu kontrargumentów m.in. dotyczącym zbrodni jakie przez wieki PKK wyrządzili ludzkości i tym, którzy wierzyli inaczej i że, w przeciwności do Marcina Lutra, który spalił bullę, palili ludzi żywcem na stosach za odmienne poglądy.

Nie jesteśmy zbrodniarzami. Kochamy Boga, kochamy ludzi, kochamy Żyrardów i modlimy się za ludzi w Nim mieszkających oraz kochamy Radnego dr Józefa Kapustę, ponieważ tak głosi najważniejsze przykazanie naszego jedynego Pana Jezusa Chrystusa, o którym jednak zapomniał Pan Radny wnosząc na piedestał ludzkie nauki kościelne a zapominając o jedynie Świętym Piśmie Świętym, którego lekturę Panu Radnemu, głęboko polecamy.

Ubolewamy nad tym, że obecnie jest wiele denominacji tzw. „Kościoła Protestanckiego”, nawet tu na terenie miasta Żyrardowa. Ale do podziałów dochodziło i w „Kościele Powszechnym”, co więcej do podziałów i różnicy zdań dochodziło także już na Kartach Pisma Świętego. Niestety jako ludzie jesteśmy niedoskonali. Ale pomimo różnych denominacji Kościół zawsze był, jest i będzie jeden, ponieważ Kościół Jezusa Chrystusa to zgromadzenie ludzi szczerze wierzących w Jezusa Chrystusa i tylko Jemu cześć oddających. Człowiek nie może i nie ma mocy do wyznaczania granic Kościoła i ustanawiania w Nim praw, ponieważ prawa te narzucił Nam sam Jezus Chrystus a wszystko co do tego dodane nie jest natchnione i może być tylko rozpatrywane na zasadzie zbioru reguł ludzkich nie mających nic do Zbawienia Ludzi, które daje Bóg Ojciec przez ofiarę Jezusa Chrystusa utwierdzając nas w tym codziennie przez obiecanego Ducha Świętego.

Co do Wodnego Chrztu Świętego to zgodnie z nauką Pisma Świętego jest on „wołaniem do Boga o dobre sumienie” i chrzest taki powinni przyjmować ludzie szczerze wierzący w Boga, a więc ludzie świadomi w to co wierzą. Najważniejszym chrztem w życiu chrześcijanina jest chrzest w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ponieważ to „zanurzenie” sprawia, że jesteśmy Nowonarodzonymi Dziećmi Bożymi. Tak więc Ci co uwierzyli w Jezusa Chrystusa
i w związku z tym  narodzili się na Nowo przez krew Jezusa Chrystusa, mogą przystąpić do Chrztu Wodnego. Jedynym środkiem do zbawienia zgodnie z Pismem Świętym nie są sakramenty ustanowione przez PKK ale krew Jezusa Chrystusa połączona z żywą wiarą człowieka. Żadna organizacja, żadne przepisy czy wytyczne, żadne ludzkie mechanizmy, żadne stworzenia, nie mają prawa wchodzić pomiędzy Zbawiciela i Zbawianego. Zbawia Jezus Chrystus a nie Sakramenty czy Kościół, co chcemy z cała stanowczością podkreślić.

Marcin Luter to człowiek wielce odważny, który jako jeden z pierwszych potrafił i w mocy Ducha Świętego przeciwstawił się postępującemu ówcześnie zepsuciu wśród PKK. Czy był to człowiek doskonały? Z pewnością nie. Biografie donoszą, że był gburem, nie miał szacunku do kobiet i ponoć obwiniał Żydów za śmierć Jezusa. Nie był to człowiek doskonały ale
z pewnością człowiek, który w kwestii wiary i zjednoczenia Europy zrobił wiele. Marcin Luter to nie cierpienie i śmierć. Cierpienie i śmierć jest wszędzie tam gdzie wiarę w żywego Boga zamienia się w zbiór martwych i nie mających mocy zmiany życia człowieka przepisów. Jedną z tych zmian, tą chyba najbardziej widoczną, jest miłość do bliźniego, czego Radnemu dr Józefie Kapuście sądząc po treści Jego listu bardzo brakuje.

Niech Jezus Chrystus błogosławi Redakcję Życia Żyrardowa oraz Pana Radnego dr Józefa Kapustę, którego obejmiemy modlitwami naszymi, a także wszystkich wiernych Kościoła Katolickiego.

 

Rada Starszych Kościoła Chrześcijan Baptystów w Żyrardowie, 29.11.2017 r.